گریه ها میکند کودکی با قلب مغموم
در کنار تن اطهر بابای مسموم

سامرا گریه کن با چشم خونبار
حجه بن الحسن گشته عزادار

یا امام زمان آجرک الله

لب عطشان بود شاهد آن قلب صد چاک
دست لرزان او ، لرزه افکنده در افلاک

سر روی خاک حجره می گذارد
پیش چشم پسر جان می سپارد

یا امام زمان آجرک الله

سامرا نوحه خوانی کند در ماتم او
گل کند گریه بر غربت و عمر کم او

حسن دوم آل پیمبر
خانه شد قتلگاهش همچو مادر

یا امام زمان آجرک الله