آسمان در محن است سامرا سینه زن است
ای خدا صاحب عزا حجه بن الحسن است
کشته از زهر جفا یوسف زهرا شده است
کودکی شاهد جان دادن بابا شده است

تسلیت یا مهدی…..

ناله اش جانکاه است اجلش در راه است
او گل فاطمه است عمر گل کوتاه است
در جوانی شده آن پیکر اطهر مسموم
سامرا گریه کند در محن آن مظلوم

تسلیت یا مهدی…..

اشک غم می بارید مرگش از راه رسید
کاسه ی آب روی دست او می لرزید
ای فلک ، بی گنهی را ز چه رو آزردند
یوسف فاطمه را از چه به زندان بردند

تسلیت یا مهدی……