خورشید ، سر به زیر عبایی ز ابر برد                    

 اینگونه از حدیث کسا ارث صبر برد

دریا، ز باد فتنه ،به خود موج می گرفت                  

  آن موج  را به ساحل  آرام قبر  برد

چشم گهر فشان یتیمش ، گواه بود                     

 او را  عدو  ز شهر پیمبر ، به جبر  برد

آن روز، هر زنی ،که شنید از خزان باغ              

 یک شاخه تسلیت به عزایی ستبر برد

<<آشوب در تمامی ذرات عالم است>>

خورشید سر به زیر عبایی ز ابر برد

.