حجره ی در بسته گشته قتلگاهم
کی میرسد از مدینه قرص ماهم
از پا فتادم برس بدادم
اجل بده مهلت تا آید جوادم

مولا رضا جان
مولا رضا جان مولا مولا رضا جان

از تب زهر کین پا تا سر من سوخت
بسکه زدم پرپر بال و پر من سوخت
عبا روی سر شد رستخیزم
چه دیدنی در کوچه شد افت و خیزم

……
در حجره رو به قبله شد دست و پایم
زاده ی زهرا ، علی موسی الرضایم
پاره ی قلب پاک پیمبر
شد پاره پاره قلبش ، الله اکبر

مولا رضا جان