ملک نوحه سرا شد در سماوات
عزاداری کند مادر سادات

یا رسول الله یا رسول الله

مدینه رخت ماتم را به بر کن
گریبان چاک زن ، خاکی به سر کن
بیا هم ناله با خیر النساء شو
بیا و گریه بر خیر البشر کن

یا رسول الله….
ملک نوحه سرا….

بنفشه دیده تر ، دلخون شقایق
شده دریای غم دلهای عاشق
علی با اشک دیده آب می ریخت
به روی پیکر قرآن ناطق

یا رسول الله…..
ملک نوحه سرا….

نشسته اشک غم در چشم زمزم
به تن کرده حرم پیراهن غم
صدای نوحه ی قرآن بلند است
گرفته ختم در ترحیم خاتم

یا رسول الله
ملک نوحه سرام