آخر قصه ی عالم با توست
با خدایی و خدا هم با توست

شکوه از درد ، مسلم از ماست
مرهم عدل مجسم با توست

از شقایق خبر آورد نسیم
که شمیم گل مریم با توست

به خدا چهره ی گندم گونی
که شده رهزن آدم با توست

حکم داوودی و صمصام قیام
نام پیغمبر اکرم با توست

نامه ی باغ فدک در مشتت
سند اشک محرم با توست

بر سر دار فلک شاهد باش
که زبان و دل میثم با توست