یک جلوه از خدا به روی خاک دیدنی است

آری ظهور وارث افلاک دیدنی است

خورشید های زائر این راه گفته اند

رنگین کمان به دیده ی نمناک دیدنی است

باور نمیکنید اگر ، برکه شاهد است

تصویر ماه در نظر پاک دیدنی است

پلکی به جاده های رسیدن ، نگاه کن

آن رد پا ، به پرده ی ادراک دیدنی است

حال خمار منتظران شراب وصل

در پیچ و تاب قامت هر تاک دیدنی است

هر جا که نور هست ، بیا جستجو کنیم

یک جلوه از خدا به روی خاک دیدنی است