چه مهمان عزیزی به ویرانه ام آمد
بده مهلتی ای جان که جانانه ام آمد

پدر جان پدر جان
خوش آمدی به ویران

دگر شکوه ندارم ز رنج غل و زنجیر
نگوئید یتیمم که خوابم شده تعبیر

پدر جان….
خوش آمدی ……

ز لبهای کبودت پدر بوسه بگیرم
بمان در بر من یا دعا کن که بمیرم

پدر جان……

شکسته پرو بالم به پا آبله دارم
چرا مرا نبردی؟ من از تو گله دارم

پدر جان….