دمی که خاطره ات را مرور خواهم کرد

قسم به یاد تو حس غرور خواهم کرد

سوار جاده ی اندیشه ام   نمی دانم

ز کوچه های خیالت عبور خواهم کرد ؟

بزرگی  تو   در  آیینه ام      نمی گنجد

ز  یازده فلک  آیینه جور  خواهم کرد

تو حاضری  و منم غایب از رسیدنها

دعا کنی  تو برایم  ظهور خواهم کرد

زکفشهای خودم دل نکنده با چه امید

نشسته ام که تماشای نور خواهم کرد ؟

** سبک موجود نیست**