(خواهرم خوب نگا کن پسرم افتاده)
پاره پاره جگرم ، دور و برم افتاده

خواهرم خوب نگا کن که به من می خندند
چونکه این میوه ی عمر از شجرم افتاده

به زمین خورده ام و سخت بود برخیزم
مرغ بی بال و پرم ، بال و پرم افتاده

آسمانم شده لبریز ستاره چه کنم؟
چه کنم در دل لشکر ، قمرم افتاده؟

خواهرم خوب ببین زندگی ام پاشیده
هر طرف قسمتی از این ثمرم افتاده

حنجر پاک اذان گوی مرا گرگ درید
خون پیراهنش از چشم ترم افتاده

لب هر نیزه دهد بوی گلاب و عجب است
گذر این همه ، بر مشک ترم افتاده

□□□□
پسرم خوب نگا کن که نگاه دشمن
به قدو قامت ناموس حرم افتاده