خدایا به خون خفته آب آورم
بر این پاره تن ، نوحه خوان مادرم
نمانده سری تا به دامن نهم
نمانده تنی تا به خیمه برم

ابو فاضلم ای ابو فاضلم

برای غمت خون ببارد حرم
تو گر جان دهی،جان سپارد حرم
بخواب ای دو چشمان خونین ولی
دگر خواب راحت ندارد حرم

ابو فاضلم ای……

دو دستت جدا تا ز پیکر شده
ببین دشمنم بی حیا تر شده
میان عدو صحبت از غارت است
میان حرم حرف معجر شده

ابو فاضلم ای…..

ز داغت برادر قدم گشته تا
دو دست علمگیرت از تن جدا
سرت را بر آور ز خاک و ببین
چه آید پس از تو سر خیمه ها

ابو فاضلم ای….