گل من چه زیبا شکوفا شدی
اجل شد عسل ، غرق احلی شدی
به زیر سم اسب این دشمنان
تو ای نو نهالم چه رعنا شدی

یتیم حسن ای یتیم حسن

مزن دست وپا پیش چشم ترم
مکش پا به روی زمین در برم
گل مجتبی این تن پاره را
در آغوش خود میبرم تا حرم

یتیم حسن ای یتیم حسن

پر از خاک و خون ، حجله گاهت شده
یتیمی تو و این گناهت شده
رسیده ز صحرا شمیم حسن
عجب دیدنی قتلگاهت شده

یتیم حسن ای یتیم حسن