بگرید زمین و بگرید سما
فلک نوحه خوان ، سینه زن نینوا
سلام علی شاه شیب الخضیب
سلام علی ساکن کربلا

حسین یا حسین

بر آن پیکر پاره پاره سلام
بر آن چشم پر از ستاره سلام
بر آن قتلگاه پر از بوی سیب
بر آن زخم بیش از شماره سلام

حسین یا حسین

به زخم تنت گریه ها مرهم است
هر آنچه به زخمت بگریم کم است
عزادار تو مادرت فاطمه
عزای تو عظما ترین ماتم است

حسین یا حسین

گدای توام هر طلوع و غروب
منم زائرت ، قبرک فی قلوب
بگریم که پیشانی ات خورده سنگ
بسوزم که لبهای تو خورده چوب

حسین یا حسین