خواهر کربلا مادر اشک و عزایم

ای خدا گشته پرپر تمام لاله هایم

کمر آسمان از غم خمیده

همچو زینب کسی ماتم ندیده

زینبم زینبم ام المصائب

******

ای گل سرخ من غرق خون دیدم تن تو

من کجا و سخن گفتن با دشمن تو

دست خود را به روی سر نهادم

مادرم فاطمه برس بدادم

زینبم زینبم ام المصائب

******

یک مسلمان نباشد بگیرد دست قاتل

او نشیند وی سینه و من در مقابل

ای دریغا دگر مهلت ندارم

بهر یحیای خود طشتی بیارم

 زینبم زینبم ام المصائب