آهسته آهسته بریز آب اسما
تا مظلومی شوید مظلومه اش را
علی گریان و
دارد زمزمه
صلی الله علیک یا فاطمه

کوثر را میشوید با اشک دیده
سخت است کفن پوشد بر قد خمیده
جان بر لب شدند
طفلانش همه
صلی الله علیک یا فاطمه

بر زخم بازوی زهرا کشد دست
صدای گریه ی علی بلند است
خیمه ی صبرش
شد بی قائمه
صلی الله علیک یا فاطمه