کس ندیده چنین باغبانی گل فروشد

مادری بر تن طفل خود کفن بپوشد

در شگفت آسمان کند نظاره

زینب آورده است دو تا سه تاره

آه و واویلتا ، از دل زینب

******

مادری دو ذبیح از حرم آورده میدان

یا دو یوسف ز کنعان رود سوی بیابان

اشک او بسته است راه نگاهش

این دو سرباز او باشد سپاهش

آه و واویلتا ، از دل زینب

******

کوه صبر است و حاشا به شکوه لب گشاید

گر که کشته شوند از حرم بیرون نیاید

تا مبادا که آن جانِ امامت

از روی خواهرش کشد خجالت

آه و واویلتا ، از دل زینب