ای برادر چرا این زمین برده قرارم

ترسم از من بگیرد فلک دار و ندارم

کاروان را بگو ای بی قرینه

تا از این جا رویم سوی مدینه

یاحسین یاحسین سالار زینب

******

در همین جا کند نوحه خوانی بر تو مادر

یک به یک می شود لاله و یاس تو پرپر

سهم من میشود رخت اسیری

قسمت تو شود پاره حصیری

یاحسین یاحسین سالار زینب

******

تا در این سرزمین آمدم در اضطرابم

آخر اینجا شود سر بریده آفتابم

گر تو را روزگار از من بگیرد

تو دعا کن که زینب هم بمیرد

یاحسین یاحسین س