شب شده ای خدا تا سحر شب زنده دارم

گرید از چشم گریان من طناب دارم

ای نسیم سحر ، گو با امامم

بشنو از کوفه ، آخرین سلامم

یاحسین یاحسین میا به کوفه

******

بسته بال و پرم از یسار و از یمین شد

از روی بام کوفه تنم نقش زمین شد

پیکرم را به هر سویی کشیدند

همچو بسمل ز جسمم سر بریدند

یاحسین یاحسین میا به کوفه

******

ای سفر کرده تو زیب دامان رسولی

از تو مهمان نوازی شود خانه ی خولی

ای که رخسار تو آیات نور است

کی سزاوار تو کنج تنور است

یاحسین یاحسین میا به کوفه