تو قمر قبیله ی زهرایی
تو قبله ی تمام اولیایی

(خدا کمت نکنه از آقایی)

در دل صحرای عطش دریایی
با لب تشنه ای ولی سقایی

خدا کمت نکنه……

خصم خوارجی تو
سکه ی رائجی تو
باب الحسینی و هم باب الحوائجی تو

آقایی ابالفضل_____________

تو کاشف الکرب امام مایی
تو حیدر سپاه عاشورایی

خدا کمت نکنه…..

دست کریم خالق یکتایی
مشکل گشای همه ی دنیایی

خدا کمت نکنه…..

بر لب ما زمزمه است
زائر تو فاطمه است
قسم به کرببلا بهشت ما علقمه است

آقایی ابالفضل