ارث شجاعت از علی دارم من
به دشمنان بگو منم صف شکن

ان تنکرونی فانبن الحسن

گرچه به تن مرا نباشد جوشن
شده زره به پیکرم این کفن

ان تنکرونی……..

مجروح نیزه هایم
یتیم مجتبایم
من دست و پا می زنم به زیر دست و پایم

یتیمم عموجان____________

لاله ی جسمم شده نقش چمن
تا دم آخر به لبم این سخن

ان تنکرونی…….

شکسته استخوان من را دشمن
داغ مدینه تازه شد بهر من

ان تنکرونی……..

من از فرس فتادم
سر زمین نهادم
در زیر سم اسبان عمو برس بدادم