ای حاجیان راه سفر شد تمام
رسیده ایم دگر به بیت الحرام

ای ساکن کرببلا السلام

از محملش ببین که بنت الامام
پیاده میشود چه با احترام

ای ساکن کرببلا السلام

خورشید محمل آمد
یک کاروان دل آمد
این قافله سوی مرگ منزل به منزل آمد

سیدی حسین جان____________

رسیده کاروان خون و قیام
به پا شده به خاک غربت خیام

ای ساکن…….

به کاروان اجل رساند پیام
نوحه ی اهل آسمان شد مدام

ای ساکن……

با قلب پاره پاره
آمد مه و ستاره
به حرمله خبر ده رسیده شیرخواره

سیدی حسین جان