خبر ببر ز کوفه باد صبا
بگو به آواره ی بین صحرا

کوفه میا حسین یاابن الزهرا س

مهمانم و لب تشنه گردم فدا
بگو سرم شده ز پیکر جدا

کوفه میا حسین یابن الزهرا

یاری ندارم حسین
من بی قرارم حسین
گرید به غربت من طناب دارم حسین

سیدی حسین جان_____________

در کوچه ها ماندم غریب و تنها
در زیر سنگ کوفه دارم نوا

کوفه میا………

دشمن کند حال مرا تماشا
به اشک چشم من زند طعنه ها

کوفه میا………

ببین تو تاب و تبم
خون میچکد از لبم
سرم شکسته اما یاد سر زینبم

سیدی حسین جان