نشسته بر لب خورشید از غم آه
به گریه نوحه سرا گردیده ماه

بابی انت و امی ثارالله

به درگه تو من آوردم پناه
ردم مکن منم و بار گناه

بابی انت و امی ثارالله

دل خالی ز غیر است
مجذوب چون زهیر است
هر کسی عاشقت شد او عاقبت به خیر است

سیدی حسین جان ____________

درس وفا شده به هر دل آگاه
رخ تو و روی غلام سیاه

بابی انت و امی ثارالله

ز تیغ و خنجر و ز تیر جانکاه
چه بر سرت رسیده در قتلگاه

به ابی انت و امی ثارالله

هر روز ما محرم
مصیبت تو اعظم
اشک عزای تو شد برات از جهنم

سیدی حسین جان