یا علی از نجف کن نگاهم

نیمه جان شاهد قتلگاهم

سنگ و پیشانی عرش رحمان

تیر سه شعبه و قلب قرآن

آه و واویلا آه و واویلا

******

قلب عصمت پریشان به من شد

خواهرت با عدو هم سخن شد

دست خود را روی سر نهادم

تو زمین خوردی و من فتادم

آه و واویلا آه و واویلا

******

نوح کرببلا غرق خون شد

پیکر یوسفم لاله گون شد

پیش چشمم به غارت کفن رفت

از تن یوسفم پیرهن رفت

آه و واویلا آه و واویلا