امشب ای قبله ام میتوانم

تا سحر با تو قرآن بخوانم

عصر فردا کنم من نظاره

میشود مصحفم پاره پاره

الوداع الوداع ای حسین جان

******

بهر فردا تو فکر کفن کن

کهنه پیراهنت را به تن کن

بین دل مضطر خواهرت را

در بیاور تو انگشترت را

الوداع الوداع ای حسین جان

******

خوش بود روی ماه تو دیدن

از لبت صوت قرآن شنیدن

وای من روی ماه و لگد کوب

وای من این لب و بوسه چوب

الوداع الوداع ای حسین جان