شاه بی لشکرم کن نظاره

خواهرت مانده و دو ستاره

یا بده اذن میدان به خواهر

یا بگیر از من این دو کبوتر

سیدی سیدی ای حسین جان

******

نزد لیلا که داد اکبر از دست

نام مادر برایم چه سخت است

ای امیر من این دو برادر

هر دو قربان یک موی اکبر

سیدی سیدی ای حسین جان

******

گرچه هجران نباشد خوشایند

گر چه مشکل بود داغ فرزند

من به جان میخرم ماتم تو

هر غمی را به غیر از غم تو

سیدی سیدی ای حسین جان