ارث حیدر بود ای پدر جان

نیمه شب سر زدن بر یتیمان

من یتیمی کتک خورده هستم

آینه بودم اما شکستم

ای پدر ای پدر ای حسین جان

******

شد نوازشگرم بی تو دشمن

نقش گل زد روی صورت من

این کبودی دهد بوی زهرا

بشکند دست دشمن خدایا

ای پدر ای پدر ای حسین جان

******

خاک و خاکستری گشته رویت

بوی نان از چه شد عطر و بویت

خانه ی خولی و دیر راهب

با سر تو چه کرد این مصائب

ای پدر ای پدر ای حسین جان