از خیمه ها آید امشب
صدای ناله ی زینب
ای جان من دیگر مزن حرف از هجران
بهر تسلای دلم قرآن بخوان

حسین من

در این بیابان چه کنم
با این یتیمان چه کنم
فردا رسد کوه غم و زینب تنهاست
دشتی پر از نامحرم و زینب تنهاست

حسین من

فکری برای کفن کن
کهنه پیراهن به تن کن
فردا باید در زیر تیغ و نیزه ها
عریان ببینم پیکر یوسفم را

حسین من