مادر گوید در سجده گاه
شکرا لله ، شکرا لله
دو تا یعقوب چشمان من تر گشتند
دوتا یوسفم پاره پاره بر گشتند

من زینبم

یارب از دلم آگاهی
بر لب نیاوردم آهی
کو ابراهیم تا بنگرد من چه کردم
عید قربان دوتا اسماعیل آوردم

من زینبم

ای شاهد غم های من
می بینی ای خدای من
از احساس مادری ام ، دل کنده ام
من از روی برادرم شرمنده ام

من زینبم