اینجا بیت رب جلی است
خاکش قدمگاه علی است
آمد حسین تا کعبه ای بنا کند
زیارت این خانه را خدا کند

جانم حسین

ای که عالم محتاج توست
در گودالی معراج توست
ای داده پیکرت به این خاک آبرو
اینجا گردد با نیزه جسمت زیر و رو

جانم حسین

اینجا شود محشر بپا
تنگ غروب عاشورا
زمین لرزد اینجا همچون دل زینب
نیزه نشین میگردد حاصل زینب

جانم حسین