آیه ی اکملت لکم گردیده نازل
شد با ولای مرتضی دین ما کامل
در آسمانها جبرئیل گوید مکرر

لبیک یا حیدر……

موسی گرفته روی دست دست هارون را
روشن همه عالم شد از آن ید بیضا
دست علی خورشید بر دست پیمبر

لبیک یا حیدر………

باء بسم اله بر دست قرآن کریم
السلام علیک یا نباءالعظیم
غدیر خم گردیده است بهترین خبر

لبیک یا حیدر……