من کنت مولاه فهذا علی مولا

علی مولا علی مولا

…………………………

جبرییل از تو آسمونا ، امر رب جلی گفت
امر بلغ ز سوی ایزد ، در مقام ولی گفت
به سعادت رسیده هرکس ، یا علی یا علی گف

………………

به روی دست مصطفی بین جلوه گر شد ید الله
بر کف آفتاب مکه می درخشد روی ماه
شد سرود خدا پرستان علی ولی الله

………………

روز اتمام نعمت آمد روز تکمیل دین است
که علی جانشین حق خاتم المرسلین است
که کلید ورود جنت امیرالمومنین است

………..