علی علی علی یا حیدر

یا اسد الله الغالب یا علی حیدر مدد
یا علی ابن ابیطالب یا علی حیدر مدد

مستم اگر مست حیدرم
خاک کف پای قنبرم
بگو تو بی حد و عدد یا قل هو الله احد
ای مظهر رب جلی یا حق و یا هو مدد

علی علی علی یاحیدر
یا اسد الله…..

ساقی خمخانه ی الست
ساغر کوثر دارد به دست
گرفته است ختم رسل به دست خود شاخه ی گل
مدح و ثنای این گل را ملک شده بلبل

علی علی علی یا حیدر
یا اسد الله………

اگر بگویم علی خداست
قسم به خدا که این خطاست
ولی بگویم بخدا قسم به مکه به منا
بود ذات علی چنان ذات خدا یکتا

علی علی علی یا حیدر
یا اسدالله……