می درخشد روی دستان نبی خورشید عالم
آشکارا بین مردم بر لب آورد اسم اعظم

ندای جبرییل رسد از آسمان
فقط حیدر بود امیر مومنان

علی جانم علی…………….

چون دو گلدسته شده دستان این خورشید و آن ماه
با نوای اشهد ان علی ولی الله

غدیر عید خدا غدیر عید نبی
بیا زین خم بنوش که ساقی شد علی

علی جانم علی…………

در دل عاشق به غیر از شادی و شوق و شعف نیست
به صفا سوگند صفایی همچو ایوان نجف نیست

نجف جان من و نجف مینوی من
نجف حق حق من نجف هو هوی من

علی جانم علی………….