واحد

زمین گریه کرد و سما گریه کرد
منی گریه کرد ، کربلا گریه کرد

مدینه به سینه زد و نوحه خواند
غریبانه خیر النسا گریه کرد

امان ای امان آه و واویلتا

مدینه صفای حرم کشته شد
به سر زن که لوح و قلم کشته شد

دوباره دل عرش آتش گرفت
امامی ز زهر ستم کشته شد

امان ای امان………………..

چو شمع سحر قطره قطره چکید
شبیه پدر شد ، اسارت کشید

گهی بین کوفه گهی بین شام
سر جد خود را روی نیزه دید

امان ای امان…………………

ز داغ گل و یاسمن گریه کرد
به راس جدا از بدن گریه کرد

لباس نمازش کفن شد ولی
بر آن کشته ی بی کفن گریه کرد

امان ای امان……………..