غم آمده در عزای تو گریه کند

با زمزم اشکهای تو گریه کند

ای کعبه ، تو را چگونه آتش زده اند؟

ده سال منی ، برای تو گریه کند

**سبک ندارد