مسموم از بیداد شهر بغدادم
طائر قدسم در دام صیادم

همسرم قاتل خانه قتلگاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

مانند مادرم زهرای اطهر
در جوانی شدم چون لاله پرپر

با داغ افزون با عمر کوتاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

در غربت می میرم با کام عطشان
می سوزد جگرم بابا رضا جان

دارم به دل خون دارم به لب آه
یا صاحب الزمان آجرک الله