کعبه ی امید قبله ی مراد
مهر تو خدا در دلم نهاد
سائل توام یا ابا الجواد

یا ابا الحسن یا امام رضا

آفتاب ایمان تویی رضا
افتخار ایران تویی رضا
حج ما فقیران تویی رضا

یا ابالحسن یا امام رضا

آفتاب دین شمس مشهدی
تو رئوف آل محمدی
پاره ی تن پاک احمدی

یا اباالحسن یا امام رضا

ایها الرئوف ایها الامیر
تو شهی و من بر توام فقیر
دست خالی ام دست من بگیر

یا ابالحسن یا امام رضا

بر دعا و آهم اثر بده
قلب خاشع و چشم تر بده
پر شکسته را بال و پر بده

یا ابالحسن یا امام رضا