یا الهی صل و سلم علی محمد و آل احمد

صلوات صلوات علی محمد

ای رضا جان…….
سیدی سیدی مولا رضا جان

گلی آمد که مدینه گلشن از آن رنگ و بو شد
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از او شد

آمده زاده ی موسی ابن جعفر
پاره ی پیکر پاک پیمبر

صلوات صلوات علی محمد
یا اللهی….
ای رضا جان…..
سیدی……

ای که با گوشه ی چشمی غم عالم می زدایی
راضی از تو دشمن و دوست ، تو رضایی تو رضایی

نام تو گشته افتخار ایران
طوف مرقد تو حج فقیران

صلوات…..
یا الهی….
ای رضا جان…..
سیدی……