شب ظلمت شکست نور آمد
نور موسایی از طور آمد
وارث سر مستور آمد

ای داده بر غم خاتمه اشفعی لنا فی الجنه
یا فاطمه یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه

یا معصومه……..

تویی دخت یطهرکم
خواهر آفتاب هشتم
ای ملیکه ی در شهر قم

ای عرش قم را قائمه اشفعی…….
یا فاطمه یا فاطمه اشفعی….

یا معصومه……

به حجاب تو مدیون عصمت
به تو دختر ، بنازد خلقت
اجر زائر تو شد جنت

عالم دارد این زمزمه اشفعی……..
یا فاطمه یافاطمه اشفعی…..

یا معصومه

خواهر و دختر ولایت
پدرت گفته جان فدایت
تو کریمه و ما گدایت

ای فاضله ای عالمه اشفعی…
یا فاطمه یا فاطمه اشفعی…..

یا معصومه ………