سرود مسجدی

اللهم صل علی محمد وآل الاطهار

روشن شده خانه ی دل از نام فاطمه ی اطهر
بوسه زند بر روی ماه دخترش موسی ابن جعفر

اللهم……

معصومه و اسوه ی عصمت بود و زهرا سرشت است
اخت الرضا پاداش و اجر زائرش باغ بهشت است

اللهم…….

یا فاطمه آئینه ی تقوی و مظهر عصمتی
یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه یا سیدتی

اللهم……

.