زمزمه

بیائید بیائید عزا خانه ی صادق
که پاره پاره گشته دل مصحف ناطق

که این امام مظلوم
شده شهید و مسموم

بگیرید بگیرید روی دوش تن او
بسوزید بسوزید کنار بدن او

که این امام مظلوم
شده شهید و مسموم

بگوئید بگوئید بخوان نوحه مدینه
که صدیقه ی کبری زند بر سر و سینه

که این امام مظلوم
شده شهید و مسموم
واویلا…….