واحد

اجل بیا عمری در انتظارم واویلا واویلا
زهر جفا وا کن گره ز کارم واویلا واویلا

دشمن کشد شمشیر اگر به رویم
یا فاطمه یا فاطمه بگویم

ناله ی قدسیان رسد از سما
سیدنا صادق آل عبا………………….

آتش گرفته جگرم مدینه واویلا واویلا
از همه مظلوم ترم مدینه واویلا واویلا

شمع شدم تمام پیکرم سوخت
خانه ی من شبیه مادرم سوخت

دوباره شد فاطمه صاحب عزا
سیدنا صادق آل عبا……………………..

من یادگار داغ مرتضایم مدینه مدینه
با دست بسته بین کوچه هایم مدینه مدینه

حیا نکردند از موی سپیدم
نفس زنان تا قتلگه دویدم

مدینه از غصه شده کربلا
سیدنا صادق آل عبا………………..