ای خدا پاره جگر مصحف ناطق شد
ای بقیع نوحه بخوان ماتم صادق شد

در مدینه چه عزایی و چه محشر شده است
چه ستم ها که به اولاد پیمبر شده است

یا امام صادق ……

دل خون دیده ی تر سینه ام غرق شرر
خانه ام در آتش در کجایی مادر

از تب زهر ، بسوزد جگر من چه کنم
طائر قدسم و در آتش دشمن چه کنم

یا امام صادق