زمزمه

خدایا خدایا شکسته دلم امشب
رسیده شب آخر امان از دل زینب

شب غصه سحر شد
علی وقت سفر شد

عدو دید عدو دید پس از خندق و خیبر
کنار در و دیوار زمین خوردن حیدر

شب غصه…….

مدینه مدینه تو آگهی ز حالم
که دست بسته بودم شکستی پرو بالم

شب غصه…….

خدایا خدایا گلم رنگ خزان دید
چرا علی نگرید علی داغ جوان دید

شب غصه………..

.