دودمه ی واحدسنگین

جبریل امین گشته در افلاک عزادار
(علی حیدر کرار)

از خون علی چشم ملائک شده خونبار
(علی حیدر کرار)

_______________
از خنده ی قاتل شده جان همه بر لب
(امان از دل زینب)
گه یاد پدر گریه کند گه در و دیوار
(علی حیدر کرار)
_______________

از باغ جنان نوحه کنان زمزمه آید
(بوی فاطمه آید)
با پهلوی بشکسته نماید ز تو دیدار
(علی حیدر کرار)

_______________

یک عمر علی سوخت نهان در دل شبها
(به یاد غم زهرا)
ای چاه تویی محرم آن آه شرر بار
(علی حیدر کرار)

.