به محراب و منبر علی کشته شد
وصی ی پیمبر علی کشته شد
علی بین کوچه زمین خورده است
چو زهرای اطهر علی کشته شد

علی یا علی یا علی یا علی

اذان موءذن پر از ناله شد
دوچشم فلک غرق در ژاله شد
کسی که دهد در رکوعش زکات
به سجده سرش چون گل لاله شد

علی یا علی……

شده نوحه خوان در سما جبرئیل
بسوزد دل کوثرو سلسبیل
به کعبه بگو رخت ماتم بپوش
که مولود تو شد به مسجد قتیل

علی یا علی……
.م۱۸:۴۷