واحد نوحه

فاتح خیبر و کنج بستر
کودکان تو باور ندارند
داغ بابا چه سخت است برای
کودکانی که مادر ندارند

آه الوداع یا حیدر

باور اینکه بند کفن هم
دست شیر خدا بسته سخت است
غسل فرق شکسته شبیه
غسل پهلوی بشکسته سخت است

آه الوداع یا حیدر