واحد نوحه

ای شکسته دل از گریه هایت
تو دل دخترت را شکستی
مزن ای میهمان حرف رفتن
بعد مادر امیدم تو هستی

آه ابتا یا مظلوم

ای محاسن سپیدی که بر تو
نمک و نان شد افطار آخر
چقدر غربتت دیدنی شد
چقدر خالی است جای مادر

آه ابتا یا مظلوم

**سبک ندارد