نوحه واحد

وای وای اجل زند صدا علی را
وای وای کوفه شده گریان مولا

فردا میان اشک و آهش
خون میچکد بر روی ماهش
سجاده گردد قتلگاهش

مولا علی اول مظلوم

وای وای غم روی غم دارد به سینه
وای وای از کوچه ی تنگ مدینه

لرزد زغم زانوی مولا
از دیدن قاتل زهرا
صبر علی دارد تماشا

مولا علی اول مظلوم

.